อบจ.เชียงใหม่ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562”One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (ชมคลิป)

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562”One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562ภายใต้แนวคิด” One Piece One Life “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้นและทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

จากพระราชดำรัสในวันนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประทศไทยทั้งยังเป็นจุดริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนิน กิจกรรมเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติมือวันที่ 2พฤศจิกายน 2534กำหนดให้วันที่4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อ สิ่งแวดล้อม ร่วมจัดทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “One piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”ในวันพุธที่4ธันวาคม2562 ณ ชั้น3(หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาเชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์งดใช้โฟม และลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ภายในงานมีกิจกรรม DIY สุดเก๋ Do it your craft workshop เครื่องจักสานงานทำมือ เย็บกระเป๋าผ้า,นิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการสร้างองค์ความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจาก หน่วยงานต่างๆการแสดงจากเยาวชนรณรงค์”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”การประกวดเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, การประกวด วาดภาพ Young Creative Environment Artist ,การแสดงเปลี่ยนโลกใส ลดใช้ถุงพลาสติกฯลฯได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสามารถทำให้เยาวชนและประชาชนทุกคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม