สถาบันๆสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE (ชมคลิป)

สถาบันๆสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จัดพิธีลงนาม MOU ภายใต้ CTE กระชับความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ผชิญความท้าทายรองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล โดยมี นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ โดย นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสะสม 10 เดือน

พบว่า การส่งออกมีมูลค่า 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.7 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอการส่งออกมี มูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.7 ขณะที่กลุ่มเครื่องนุ่งห่มการส่งออกมีมูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากการยายตัวของตลาดหลก้อย่างสหรัฐฯที่ร้อยละ 8.7 หรือ มีมูลค่ำ 796.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าที่มีการยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ Brassieres,สูท (ของบุรุษหรือเด็กชาย),Sweaters และ T-Shirt ตามลำดับ ส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล มูลค่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่สถานการณ์สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิ GSP สำหรับสินค้านำเข้าจากไทยจำนวน 573 รายการ มูลค่า ประมาณ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบที่ได้รับโดยพิจารณาจากสถานการณ์ สินค้าส่งออกหลักและแต้มต่อทางภาษี คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มจะได้รับผลกระทบจาก การประกาศระงับสิทธิ GSP ในครั้งนี้เพียงเล็กน้อย


ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่หมุนเร็วภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องฝ่าด่านความท้าทายและต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้หารือเพื่อหาแนวทาง พัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้ง ศูนย์ความเป็น เลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ภายใต้งบประมาณกองทุน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ในทุกมิติให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้าน นายชาญชัย สิริเกษมลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสิ่งทอและแฟชั่น หรือ CTE ถือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ หรือ Co-operative center เพื่อทำงานร่วมกัน ระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันการศึกษาทั้ง 5 หน่วย มุ่งเน้นพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource) วิจัยพัฒนา(R&D) และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายใต้
กรอบความร่วมมือ คือ ร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทย
ร่วมกันจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และกระจายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอและแนวโน้มการพัฒนาสิ่งทอในอนาคต ร่วมจัดประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น ในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล ร่วมกันจัดวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทำการตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล และความร่วมมือในการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม