ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทราจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทราจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

 


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพหลักกลุ่ม ( Clusters) ที่1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 แห่ง จาก 9 อำเภอ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำขยะเข้ามาทิ้งภายในศูนย์กำจัดขยะฯ ประมาณ 150 ตัน ต่อวัน และปัจจุบัยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น EEC ซึ่งอีก 8 ปี จะมีปริมาณขยะวันละ 5,571 ตัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ศูนย์กำจัดขยะฯ ขององค์การบรอหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2560 มีขยะมูลฝอยจำนวน 40 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเข้าจำนวน 150 ตัน ต่อวันหากไม่ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ในการลดขยะภายในครัวเรือน และศึกษาดูงานจังหวัดที่ดำเนินการลดขยะต้นทางเป็นผลสำเร็จภายใน 5-10 ปีข้างหน้าอาจรับมือเรื่องขยะไม่ไหว


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวที่น่าติดตาม