สมุทรปราการ-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน 25 ปี สาธิตบางนา”วิพิธทัศนานิทรรศน์” (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน 25 ปี สาธิตบางนา”วิพิธทัศนานิทรรศน์”

 

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์

โดยมีนายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นางรัตนาวดี เสนาดิสัย ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตบางนา นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายวันนิวัติ ศรีไกรวิน ประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา นายศุภมิตร ศิรกัณฑยมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายพัฒนาการเงิน พร้อมทั้ง ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร คณะผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

โรงเรียนสาธิตบางนา ก่อตั้งโดยคุณรัตน์ ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกล มีโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งการบริหารโรงเรียนดำเนินการโดย มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา โดยผู้อำนวยการท่านแรก ผู้ได้บุกเบิกให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยดึงศักยภาพของนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ นำหลักการอ่านที่มีคุณภาพมาใช้ นำแนวทางการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้กับนักเรียน บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเป็นปูชณียาจารย์ของโรงเรียนและลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต โรงเรียนมัธยมสาธิต มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตบางนา

โดยปัจจุบันโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เจริญเติบโต มีอายุครบ 25 ปี ในพุทธศักราช 2562 โรงเรียนมีดำหริว่า เห็นควรจัดงานวิชาการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพ ของครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากร ดดยจัดในรูปแบบกิจกรรมวิชาการ ภายใต้ชื่อ 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโรงเรียนในทุกมิติทางวิชาการ 2. เพื่อเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC; School as Learning Community ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3. เพื่อนำเสนอการบูรณาการความรู้ ในรูปแบบโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม 5. เปิดเวทีในการสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน

อัฑฒ์ สุทธารักษ์ บก.บริหาร หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม